Underhåll/renovering

Är du hyresgäst?

Föreningen är din hyresvärd och svarar för planerat underhåll. Kontakta fastighetsskötaren  om något i lägenheten är trasigt eller behöver bytas ut. Om du själv vill åtgärda lägenheten, kontakta styrelsen först. Gör du något utan tillstånd kan du bli återställningsskyldig vid utflyttning .

Är du bostadsrättsägare?

Underhållsansvaret ligger hos dig själv. Föreningen ansvarar i stort sett bara för fastighetens stomme och utsidor, och för gemensamma utrymmen och funktioner. Bostadsrättsägaren ansvarar för resten. I stadgarna läser du om hur ansvaret är fördelat mellan dig och föreningen.

Det är inte tillåtet att  göra ingrepp i eller förändra utseendet på lägenhetens balkong, yttre fönsterkarmar eller fasad.

Tänk på att gasledningen och dess ventiler måste kunna kontrolleras.
Det gäller också i lägenheter som låtit plombera gasen och bytt till elspis.
Vid en köksrenovering får gasledningen därför inte göras oåtkomlig.

Vid byggarbeten är bostadsrättsägaren ansvarig för att arbetet utförs fackmässigt. Vissa arbeten kräver tillstånd. Samråd därför alltid med styrelsen innan arbetet sätter igång. Vid behov av ritningar, kontakta Stadsbyggnadskontoret.

Dina grannar får inte besväras i onödan av att du renoverar. Avisera att arbeten ska utföras – sätt en lapp på anslagstavlan i porten. Städa trappuppgången så fort det behövs – det ska inte den ordinarie trappstädaren behöva göra. Transportera bort byggavfall omgående.

Störande arbeten får ske på vardagar dagtid, men inte före kl. 07.00. Lör- och söndagar ska störande arbete undvikas. Om det ändå måste ske får arbetet inte påbörjas före kl. 09.00.

Vattnet stängs av genom att vrida på de blå ballofixvreden i badrum och kök.

Nya ledningar för VVS? Ingrepp i en bärande vägg?

Renoveringar som innebär ingrepp i bärande vägg och/eller flyttning av befintliga ledningar för värme, vatten, avlopp, gas eller ventilation kräver alltid tillstånd av styrelsen. För att styrelsen ska behandla din begäran måste det finnas ett fullständigt underlag att utgå från.

Det kan dröja ett tag innan styrelsen fattar sitt beslut – det måste du vara medveten om.  Enligt stadgarna har styrelsen två månader på sig att ta ställning, efter att samtliga handlingar inkommit. Innan tillstånd lämnats får inga arbeten påbörjas.

Anlita på egen bekostnad en professionell byggnadsteknisk konsult. Denne ska på plats bedöma förutsättningarna för att göra de förändringar du önskar. Han ska till exempel undersöka golv och väggar och kolla upp alla befintliga och planerade ledningsdragningar. Om ombyggnaden kräver genomföringar eller andra ingrepp i bärande väggar eller i husets stomme ska dessa preciseras och säkrade lösningar föreslås.

Om konsulten kommer fram till att ombyggnaden kan göras på det sätt du tänkt dig, ska han utarbeta en rapport som du ska skicka till styrelsen. I rapporten ska det i detalj framgå på vilket sätt ombyggnaden ska göras.

Om bygglov erfordras för ombyggnaden måste du ansöka om ett sådant, och tillställa styrelsen en kopia av beslutet. 

Styrelsen ska också få en professionell byggritning, både över hur det berörda rummet ser ut nu och över hur det är tänkt att se ut efter ombyggnaden. På ritningen ska de nya ledningsdragningarna framgå i detalj. Det ska också framgår på vilket sätt äldre ledningsdragningar är tänkta att tas bort eller pluggas igen.

Observera att de gamla gasledningarna måste fortsatt vara åtkomliga för kontroll. De får inte tas bort, även om du väljer att inte behålla gasen.

Befintliga värmeradiatorer får normalt inte flyttas eller kopplas bort.

Fastighetens ventilation bygger på självdrag. Du får inte täppa till eller ta bort befintliga ventilationskanaler. Det kan göra att ventilationen hos dig eller dina grannar inte fungerar som den ska. Du får heller inte ansluta en köksfläkt till någon av utsugsventilerna. Endast en återcirkulerande fläkt (kolfilterfläkt) får installeras.

Om styrelsen ger tillstånd till ombyggnaden ska en av dig kontrakterad och bekostad auktoriserad besiktningsman inom VVS kontinuerligt följa arbetet. Tre rapporter ska lämnas av denne. En efter att arbetet påbörjats och de gamla ledningarna frilagts. En under pågående arbete där han intygar att arbetet utförs enligt gängse branschstandard. Samt en slutrapport där arbetet ska vara godkänt utan anmärkningar.

Vi vill också ha dokumentation på att de företag du anlitar för ombyggnaden är branschcertifierade och har erforderliga försäkringar.

En bostadsrättsförening i Blackeberg, Bromma