Årsstämman 15 april 2021

På årsstämman närvarade 24 medlemmar, varav fyra genom fullmakt.

En ny styrelse valdes. Till ordinarie ledamöter omvaldes Niklas Lundkvist, Johan Rådal och Karl von Schoultz. Nyvalda blev Erik Veide och Sam Löthén. Som suppleanter valdes Max Ronnersjö och Christel Wide.

Valberedningen som bestått av Fredrika Ivarsson och Jimmy Nemes omvaldes för ytterligare ett år.

Styrelsens motion om att ändra stadgarna så att det skulle bli möjligt för årsstämman att i framtiden kunna välja in externa personer i styrelsen, diskuterades livligt. Motionen avslogs efter omröstning.

Det fullständiga protokollet från stämman finns utlagt på hemsidan, under rubriken Om föreningen.