Årsstämman 15 april 2021

På årsstämman närvarade 24 medlemmar, varav fyra genom fullmakt. En ny styrelse valdes. Till ordinarie ledamöter omvaldes Niklas Lundkvist, Johan Rådal och Karl von Schoultz. Nyvalda blev Erik Veide och Sam Löthén. Som suppleanter valdes Max Ronnersjö och Christel Wide. Valberedningen som bestått av Fredrika Ivarsson och Jimmy Nemes omvaldes för ytterligare ett år. Styrelsens […]